Câu 2: Mặt ngả (không phải ngã). Câu 3: Khói toả (không phải Tơ toả)