Hiểm nguy đâu núng chí anh hào,
Phó hội mình đeo một lưỡi đao.
Chén rượu vội vàng khi tiếp rước,
Ngọn gươm thong thả lúc ra vào.
Oai hùm gặp gió đưa hơi mạnh,
Lũ chó rùng mình nép trí cao.
Theo gót Kinh Châu nên nghiệp cả,
Nghìn năm còn để tiếng vườn đào.


Nguồn: Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, Phạm Văn Ánh giới thiệu và tuyển chọn, tr. 30, NXB Giáo dục Việt nam, 2009