Nghiêng đổ cơ đồ khẳng khái thân,
Đào viên huynh đệ cũng quân thần.
Tấm gương trung nghĩa lưu thiên cổ,
Chẳng kể anh hùng đánh vạn quân.
Lòng hướng Cao, Quang quy một mối,
Mắt nhìn Ngô, Nguỵ chẳng ba phần.
Đến nay vạn nước cùng chiêm bái,
Vời vợi nguy nga vị Hải thần.

tửu tận tình do tại