Đã đẽo không nên cái búa voi,
Để làm đũa bếp nhắm ra mòi.
So lò ngũ đảnh chi sờn nóng,
Quấy vạc tam thai chẳng sợ còi.
Gặp cục than hồng đà sẵn gắp,
Giận con đòi dại khỏi cần roi.
Xông cơn nước lửa dư trăm trận,
Công nghiệp nay đà đáng mấy thoi.


Bài thơ này hoạ vần bài Từ Thứ quy Tào của Tôn Thọ Tường.