Bức hoạ đơn thanh khéo đá đoan,
Làm cho quấy rối phận hồng nhan.
Chín trùng ứa lệ dưng đôi mắt,
Ngàn dặm ôm tỳ tím lá gan.
Cột dả thành ngăn bờ cõi vững,
Lệ làm mưa rưới lửa binh tàn.
Người trên nhà Hán đi đâu vắng?
Xui trận ôn nhu tới dẹp loàn.


Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Nam Phong tạp chí, số 88, 10-1924