Cừu mã năm ba bạn cặp kè,
Duyên đâu giải cấu khéo đè ne.
Đã cam bít mặt cùng trời đất,
Đâu dám nghiêng mình bởi ngựa xe!
Hớn hở, trẻ dong đường dặm liễu,
Thẫn thờ, già náu cội cây hoè.
Núp nom cũng hổ, chào thêm hổ,
Thà ẩn non cao chẳng biết nghe...


Có lần Huỳnh Mẫn Đạt lên Sài Gòn chơi, đang thơ thẩn trước toà Đô chính (trụ sở UBND Tp. HCM bây giờ) thì chợt thấy Tôn Thọ Tường dừng xe song mã bên đường đi đến phía ông. Ông muốn tránh, đứng núp bên gốc cây, kéo nón úp vào mặt, nhưng Tôn vẫn cứ bước lại chào. Ông không sao tránh được, bền đứng ra đáp lễ bằng bài thơ này.

Tôn Thọ Tường nghe xong, nét mặt ngượng ngùng, bèn đọc mấy vần biện minh cho mình, ý nói thế cục đổi thay, đi xe ngựa nghênh ngang thế này mà có sung sướng gì đâu; cũng vì nhạc Tây thổi mạnh, thế Tây đương lớn, đành phải theo chiều, nhưng lòng riêng vẫn nhớ điệu nhạc cũ. (Xem bài Đáp Huỳnh Mẫn Đạt của Tôn Thọ Tường)

Tôn ngâm vừa dứt, Huỳnh thấy lập luận bằng hai chữ “đổi dời”, không chịu, lại đọc tiếp luôn, cốt cho Tôn biết: giấy rách sao không giữ lề, giỏ kia dẫu nát cũng phải còn lại được cái khung tre. (Xem bài 2)