-Giải nguyên Bùi Hữu Nghĩa *

     Cụ Bùi quê ở Cần Thơ
Gia đình chài lưới... ông mơ đổi đời
Văn chương nho sĩ... cảnh vui
Thủ khoa đỗ đạt... danh tài phương Nam
 
Thẳng ngay... không hợp Vua quan
Triều đình giáng chức... hàm oan tội tù
Được tha... mở lớp... ẩn cư
Chăm lo giềng mối riêng tư  tuổi già

Pháp quân xâm lược quê ta
Mật đàm kháng chiến... tư gia góp phần
“Chẳng tà...”  ngọn bút thơ văn
       Vở tuồng “Kim Thạch...”  bàn dân nhớ Người...

Thiềng Đức - 20/12/2010


Kính tặng CLB Thơ ca Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ.
* (1807-1872)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du