Chợ họp thì người đến: dự, duồng (ruồng),
Yêu xạ vì có mùi hương.
Ưa ngọt thì hơn, nhiều kẻ trọng,
Quá chua ra úng, có ai màng?
Ở có đức lành hơn ở dữ,
Yêu nhau chăng đã đạo thường thường.
Đành chịu dại, ai khôn lỏi?
Miệng thế cười chê chịu phải mang.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng nhiều với bài Bảo kính cảnh giới 20 của Nguyễn Trãi, nên chưa rõ của ai.

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân) chỉ có 6 câu:
Chợ họp thì người đến dở dang,
Xa yêu
vì có mùi hương.
Ưa ngọt thì hơn nhiều người trọng,
Quá chua ra ủng có ai màng.
Ở có đức lành hơn ở dữ,
Yêu nhau chẳng đã một đạo thường.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]