Sơn thuỷ nhàn chơi phận khó khăn,
Cửa quyền hiểm hóc ngại thon chân.
Say minh nguyệt trà ba chén,
Địch thanh phong lều một gian.
Ngỏ cửa nho chờ khách đến,
Trồng cây đức để con ăn.
Được thua phú quý dầu thiên mệnh,
Chen mọc làm chi cho nhọc nhằn.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 94 của Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.