Kiếp tái sinh may có gặp không?
Kiếp này đành phụ với non sông.
Chiêm bao lẩn thẩn theo chân bướm,
Tin tức bơ vơ lác cánh hồng.
Tính tới tính lui thân cá chậu,
Lo quanh lo quẩn phận chim lồng.

Đã không chung hưởng thời thôi chớ,
Sao nỡ xa nhau, chồng hỡi chồng?


Nguồn:
1. Nam Phong tạp chí, số 21, tháng 3-1919
2. Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932
3. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990