Đầu ngàn, êu ểu cỏ xanh om,
Thả thả, chăn chăn, ít lại nom.
Mũi nghé lui chân đứng nhảy,
U trâu vịn cật ngồi khom.
Vang địch trúc lao xao hỏi,
Mảng ca sừng ngấp nghé nhòm.
...(Có) thuở về hoà khi hái củi,
Chẳng ngờ ác đã mái kia mom.