Đêm qua kẻ trộm vào nhà,
Làm thinh chợp mắt để mà mất trâu.
Nằm đây, chớ chẳng ngủ đâu,
Thức mà giữ lấy con trâu con bò.
Nằm đây, nào đã ngủ cho,
Thức mà giữ lấy con bò con trâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001