Thách anh trâu đấy
Đánh được sáo đen?
Anh quật đuôi lên
Sáo sà xuống đất
Anh quay sừng húc
Sáo lại lên lưng
Sáo mổ tứ tung
Là anh thua nhé!


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970