Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố

Nhà nào bốc lửa
Tôi dập tắt ngay
Ai gọi “chữa cháy”
Có... ngay! Có... ngay![Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]