Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Phải giữ sạch đôi tay,
Bàn tay mà giây bẩn,
Sách, áo cũng bẩn ngay.

Mẹ, mẹ ơi! Cô dạy:
Cãi nhau là không vui
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.


Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985
2. SGK Tiếng Việt 1, tập 2, NXB Giáo dục, 1996