Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Văn (1 bài)
- Cố Viêm Vũ (10 bài)
- Chu Do Kiểm (2 bài)
- Đỗ Tuấn (4 bài)
- Từ Dạ (1 bài)
Tạo ngày 16/03/2019 21:18 bởi tôn tiền tử
Tiền Trừng Chi 錢澄之 (1612-1693) là thi nhân đời Minh mạt Thanh sơ, nguyên tên là Bính Đặng 秉鐙, tự Ấu Quang 幼光, sau đổi tên là Trừng Chi 澄之, tự Ẩm Quang 飲光, hiệu Điền Gian 田間. Sau vì để tránh hoạ, có một thời đi tu, pháp danh là Ảo Quang, Tây Ngoan đạo nhân 西頑道人, người Đông Thành (nay thuộc An Huy). Minh chư sinh, từng tham gia hoạt động Nam Minh kháng Thanh, làm Hàn lâm biên tu cho Quế vương. Sang nhà Thanh không ra làm quan, sống bằng nghề nông đến hết đời. Tác phẩm có Điền Gian thi tập.