Tiền Trừng Chi 錢澄之 (1612-1693) nguyên tên là Bỉnh Đăng 秉鐙, tự Ấu Quang 幼光, sau đổi tên là Trừng Chi, tự Ẩm Quang 飲光, về già lấy hiệu Điền Gian lão nhân 田間老人, sau để tránh hoạ có một thời gian đi tu và lấy pháp danh là Ảo Quang, hiệu Tây Ngoan đạo nhân 西頑道人. Ông là văn học gia, thi gia, chí sĩ yêu nước cuối Minh đầu Thanh, người huyện Đồng Thành 桐城, tỉnh An Huy, nay là huyện Tung Dương 樅陽. Ông đỗ tú tài niên hiệu Sùng Trinh, tham gia hoạt động của nhà Nam Minh kháng Thanh, làm Hàn lâm viện thứ cát sĩ cho Quế vương, thường đi lại với các người yêu nước chống Thanh khác như Cố Viêm Vũ 顧炎武, Vương Phu Chi 王夫之, Ngô Gia Kỷ 吳嘉紀. Sáng tác có Điền Gian tập 田間集, Điền Gian thi tập 田間詩集, Điền Gian văn tập 田間文集, Tàng Sơn các tập 藏山閣集.