Chuôi Bắc Đẩu quay Sâm đông hết,
Đất cõi Man không lạnh do trời.
Chuồng bò một cội hoa mơ,
Hai lần chống gậy ngày ngày ra xem.

tửu tận tình do tại