Bàn việc nước anh hùng tụ họp,
Tả chuyện triều quả thật vô công.
Cẩm vệ sứ nghi ngờ phụng chúa,
Lão hoạn quan tin tưởng giúp rồng!
Nạn đã nhiều đừng thêm nước lửa,
Nước còn chia chớ rẽ tây đông!
Bức xúc vì công thần đố kỵ,
Bởi nguyên huân tâm chí chẳng cùng.

tửu tận tình do tại