Tìm nhau vừa đậu bến bên cầu
Hỏi khắp Dương Châu biết chẳng nhiều
Cửa đóng thành sông hoa nở ngập
Ngõ tìm phường phố cỏ lên cao
Nhỏ kinh khách đến nhiều âm lạ
Con cất tráp đầy chỉ Hán thư
Bác ngoại tám mươi tôi quá bảy
Khóc cười sống sót thảy cùng nhau

tửu tận tình do tại