Mắt hoa, một khắc mất rồi,
Trời cao cướp mất con tôi sao đành.
Ngọc đài kính đã vỡ nhanh,
Trăng sao lại nhấn tan tành ngọc châu.
Kiếp nạn sớm bói toán rồi,
Khó đem nhân quả hỏi nơi phật đình.
Một đời con gái chung tình,
Hoàng tuyền có mẹ bên mình với con?

tửu tận tình do tại