Từ xa trông Ngô Châu đường nghẽn,
Một đám người giáp mặc cung dương.
Đốt thuyền, phu trốn thảm thương,
Cây đơn đò buộc vấn vương gió chiều.

tửu tận tình do tại