Tướng phiêu kỵ theo quân vừa đến,
Mặt đầy râu thám mã trở về.
Doanh trại động nửa đêm lính chuyển,
Sở chỉ huy dời tạm núi tây.
Trống trận vang cát bay chiều xuống,
Qua khỏi sông nghe vó ngựa kêu.
Lính tiền đồn đêm lui báo cáo,
Đám Hồ nhi tập bắn chim điêu.
Trên pháo đài ven đê nỏ phục,
Mười kỵ binh Hồ Lỗ sang sông.
Nhưng bùn nước nhấn chìm chúng xuống,
Bắn ngay đi đừng để về không.
Đêm núi Tây tiếng ca vừa trổi,
Được giai nhân chuốc rượu vòng quanh.
Nằm trước trướng say mềm như chết,
Không tướng nào phòng việc cướp doanh!
Cạnh bãi sông ngựa Hồ uống nước,
Chẳng thèm nghe đạn pháo nổ đùng.
Kỵ mã về dự phần tiệc cuối,
Từ núi cao phóng ó đưa tin.
Còi và trống nhiều ngày dội núi,
Chiến trường đêm loé sáng lửa ma.
Trăng mờ chiếu Hán doanh buồn lặng,
Rợ cách sông tay vỗ hát ca.

tửu tận tình do tại