31/07/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân khẩu hào
從軍口號

Tác giả: Tiền Trừng Chi - 錢澄之

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 14:35

 

Nguyên tác

已聞驃騎援兵至,
髵䰄遥見探馬還。
夜半火行營盡動,
一時移帳過西山。
日落沙飛戰鼓囂,
過河猶聽馬蹄驕。
前山探卒宵來報,
三兩胡雛學射雕。
伏弩緣堤間炮臺,
天驕十騎渡河來。
同時水陷埋沙漬,
不肯乘危放爾回。
西山入夜起歌聲,
掠得佳人酒壓驚。
醉臥帳前渾似死,
曾無一將說偷營!
胡雛飲馬傍江汀,
炮火雷轟似不聽。
騎馬欲回還下坐,
山顛去放海東青。
連朝鼓角震山阿,
一夜沙場鬼火多。
月照漢家營悄悄,
隔河拍手唱夷歌。

Phiên âm

Dĩ văn phiêu kỵ viên binh chí,
Nhi tư dao kiến thám mã hoàn.
Dạ bán hoả hành doanh tận động,
Nhất thời di trướng quá Tây san.
Nhật lạc sa phi chiến cổ hiêu,
Quá hà do thính mã đề kiêu.
Tiền san thám tốt tiêu lai báo,
Tam lưỡng Hồ sồ học xạ điêu.
Phục nỗ duyên đê gian pháo đài,
Thiên kiêu thập kỵ độ hà lai.
Đồng thời thuỷ hãm mai sa tí,
Bất khẳng thừa nguy phóng nhĩ hồi.
Tây san nhập dạ khởi ca thanh,
Lược đắc giai nhân tửu áp kinh.
Tuý ngoạ trướng tiền hồn tự tử,
Tằng vô nhất tướng thuyết thâu doanh!
Hồ sồ ẩm mã bạng giang đinh,
Pháo hoả lôi oanh tự bất thinh.
Kỵ mã dục hồi hoàn hạ toạ[1],
Sơn điên khứ phóng hải đông thanh[2].
Liên triều cổ giác chấn sơn a,
Nhất dạ sa trường quỷ hoả đa.
Nguyệt chiếu Hán gia doanh tiễu tiễu,
Cách hà phách thủ xướng di ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tướng phiêu kỵ theo quân vừa đến,
Mặt đầy râu thám mã trở về.
Doanh trại động nửa đêm lính chuyển,
Sở chỉ huy dời tạm núi tây.
Trống trận vang cát bay chiều xuống,
Qua khỏi sông nghe vó ngựa kêu.
Lính tiền đồn đêm lui báo cáo,
Đám Hồ nhi tập bắn chim điêu.
Trên pháo đài ven đê nỏ phục,
Mười kỵ binh Hồ Lỗ sang sông.
Nhưng bùn nước nhấn chìm chúng xuống,
Bắn ngay đi đừng để về không.
Đêm núi Tây tiếng ca vừa trổi,
Được giai nhân chuốc rượu vòng quanh.
Nằm trước trướng say mềm như chết,
Không tướng nào phòng việc cướp doanh!
Cạnh bãi sông ngựa Hồ uống nước,
Chẳng thèm nghe đạn pháo nổ đùng.
Kỵ mã về dự phần tiệc cuối,
Từ núi cao phóng ó đưa tin.
Còi và trống nhiều ngày dội núi,
Chiến trường đêm loé sáng lửa ma.
Trăng mờ chiếu Hán doanh buồn lặng,
Rợ cách sông tay vỗ hát ca.
Bài này làm năm Bính Tuất niên hiệu Long Vũ thứ 2 (1646).

[1] Hay mạt toạ 末座, mạt tịch 末席, những chỗ ngồi cuối trong bữa tiệc.
[2] Chim ưng của người Mãn Châu, theo truyền thuyết bay rất nhanh, rất cao, tiếng Mãn gọi là “hùng khố lỗ” 雄庫魯.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Trừng Chi » Tòng quân khẩu hào