Nhạn về nam, chàng đi năm ngoái
Đom đóm bay may áo đêm nay
Tin chàng vắng bặt gần đây
Gửi đâu tấm áo lạnh may xong rồi

tửu tận tình do tại