Mưa cuồng bạo đêm đen núi tối,
Đến cướp người đội lốt hổ lang.
Hiếu Liêm nhận bạn đồng hành,
Nhà tranh bóng trúc mở toang cửa mời.

tửu tận tình do tại