Cảnh đẹp nhất đâu bằng Tam Sở,
Hào hoa xưa khách nhớ khắc ghi.
Hán Dương cây chết liễu suy,
Rụi bãi Anh Vũ cũng vì bạch sa.
Đạo viện chiếm, lầu hoa biến mất,
Cung khuyết thành doanh trấn sở nha.
Bên đài mất dấu tửu gia,
Hỏi người bán rượu thời xa đâu rồi.

tửu tận tình do tại