Chạy giặc xuống nam cay đắng,
Đi đêm gửi mạng cho thuyền.
Mảng mưa thành sương giăng mắc,
Qua sông đêm dài không yên.
Tiếng người chìm trong nước chảy,
Lửa chài ẩn hiện giang biên.
Núi trước nổi vài đốm lửa,
Nguyện cầu, đừng nói huyên thuyên.

tửu tận tình do tại