Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Do Kiểm (2 bài)
- Đỗ Tuấn (4 bài)
- Phương Văn (1 bài)
- Tiền Trừng Chi (12 bài)
- Cố Viêm Vũ (10 bài)
Tạo ngày 31/03/2014 08:42 bởi tôn tiền tử
Từ Dạ 徐夜 (1611-1683) tự Đông Si 東癡, Kê Am 嵇庵, ban đầu tên Nguyên Thiện 元善, tự Trường Công 長公, người Tân Thành, Sơn Đông, sinh năm Vạn Lịch thứ 39 đời Minh Thần Tông, mất năm Khang Hy thứ 22 đời Thanh. Đời Thanh ông không làm quan, ngao du sơn thuỷ.