Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Do Kiểm (2 bài)
- Từ Dạ (1 bài)
- Phương Văn (1 bài)
- Tiền Trừng Chi (12 bài)
- Cố Viêm Vũ (10 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
- Nguyễn Tôn Nhan (1 bài)
Tạo ngày 10/09/2010 19:12 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/09/2010 19:27 bởi hongha83
Đỗ Tuấn 杜濬 (1611-1687) nguyên tên Chiếu Tiên 詔先, tự Vu Hoàng 于皇, hiệu Trà Thôn 茶村, người Hoàng Cương, Hồ Bắc. Ông là thi nhân đầu đời Thanh. Năm Sùng Trinh thứ 11 (1638) ông là phó cống sinh. Triều Minh diệt vong, ông không ra làm quan nữa, sống ẩn cư ở Nam Kinh 40 năm. Nhà nghèo thường thiếu cơm ăn, ông sống suốt đời làm di dân triều Minh. Thơ Đỗ Vu Hoàng tài và khí đều phóng túng, bi tráng thê lương, học theo thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ. Đỗ Vu Hoàng tự coi mình như Khuất Nguyên, Tô Vũ, biểu hiện lòng đau thương vì nước mất. Tác phẩm có Biến nhã đường tập 變雅堂集.