Góc biển gom mưa sót
Trước lầu rải bóng dương
Phiêu lãng nơi đầm cỏ
Say nằm chốn sa trường
Cưỡi ngựa coi như giỡn
Gọi ưng tựa điên cuồng
Bạc đầu thương nước cũ
Chỉ hợp đuổi trâu muông


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)