Mưa sớm trời liền cỏ
Hý vang bầy ngựa chăn
Tướng quân bộ lạc đóng
Biên ải trống chiêng ran
Đau ngã cơm không nấu
Keo tăng guốc chẳng cần
Là người sinh vốn muộn
Văn mới vẫn hay khen

tửu tận tình do tại