Trà đắng bình sinh thích
Hôm nay uống với anh
Có đồng tâm đầu bạc
Không hết ý sông xanh
Trăng núi dần soi nhạt
Gió thông càng thổi nhanh
Hoàng ly hay khách thích
Ríu rít hót trên cành