Năm được mùa cười vui hớn hở
Lão nông mừng quên ngủ đón chào
Dẫn đưa khách quý lên cao
Ngồi xem mùa trúng đầy ao sen hồng

tửu tận tình do tại