Trên trời có ông sao Thần,
Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm.
Sang xuân Thần cúi lom khom,
Là mùa trồng đậu, dân làng biết chăng?
Bước sang tháng chín rõ trăng,
Lưng thần hơi đứng là đang gặt mùa.
Tua rua đi rắc mạ mùa,
Tiểu thử đi bừa, cầy ruộng rất sâu.
Hàn lộ lúa trổ bằng đầu,
Lập đông ta quyết về mau gặt mùa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)