Rừng hôm trước hoa hồng tựa gấm
Sao hôm nay đi ngắm... than ôi!
Bờ bùn rơi rớt vài đài
Còn dư chút phấn, hương phai mất rồi

tửu tận tình do tại