Hôm qua hoa đua nở
Nay rụng hết như quét
Lại oán khi nở rộ
Giá chưa nở lại tốt

tửu tận tình do tại