Lạ đình trắng lại lem chất mực
Tội cho rêu tôi đạp đen thui
Thượng nguồn muốn biết gió khơi
Chỉ cần xem cánh đào trôi theo dòng

tửu tận tình do tại