Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Sĩ Trinh (12 bài)
- Nhan Nguyên (1 bài)
- Thích Đại Sán (7 bài)
- Điền Văn (1 bài)
- Ngô Lịch (1 bài)
Tạo ngày 12/04/2019 02:48 bởi tôn tiền tử
Tống Lạc 宋犖 (1634-1713) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Mục Trọng 牧仲, hiệu Mạn Đường 漫堂, Tây Pha 西陂, Miên Tân sơn nhân 綿津山人, cuối đời hiệu Tây Pha lão nhân 西陂老人, người Thương Khâu (nay thuộc Hà Nam). Năm Thuận Trị thứ 4, ứng chiếu với chức và hàng đại thần tử thị vệ, quan đến thượng thư bộ Lại, tinh về giám định văn vật, vẽ giỏi, học rộng. Về thơ, ông tôn Đỗ Học Tô, là tác giả quan trọng phái thơ Tống đời Thanh. Tác phẩm có Tây Pha loại cảo, Mạn Đường thuyết thi.