Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 11/04/2019 02:53 bởi tôn tiền tử
Điền Văn 田雯 (1635-1704) là đại thần đầu đời Thanh, tự Tử Luân 紫綸, hiệu là Y Đình 漪亭, Sơn khương tử 山姜子, cuối đời hiệu Mông Trai 蒙齋, người Đức Châu, Sơn Đông. Tiến sĩ thời Khang Hy, làm trung thư nội các, quan đến thị lang bộ Hộ. Tác phẩm có Cổ Hoan đường tập.