Vương, Kim đôi lứa đồng tâm
Ngày sinh, mệnh tuổi lâm râm khấn lời
Nén hương chén rượu dâng bày
Trời cao nguyện tỏ, đất dày nguyện phân
Vợ chồng là nghĩa chung thân
Dù cho sống chết vạn lần chẳng di
Thành thân ấy nguyện Kiều nhi
Yên bề gia thất Trọng thì ước mong
Thương tài mến sắc một lòng
Trăm năm nguyện một chữ đồng không phai
Thuỷ chung từ buổi hôm nay
Lời thề dám để mai ngày phôi pha
Trai dù chín suối chẳng xa
Gái thề trọn tiết cửa nhà đảm đang
Dù cho trắc biến trăm đàng
Lời kia vẫn giữ khăng khăng một lời
Thề này xin nguyện suốt đời
Có thần chứng giám có trời xét soi

tửu tận tình do tại