Mười lăm năm trước hẹn rồi
Tiền Đường nay đến kịp lời ước xưa
Trăm năm sáng tối thoi đưa
Kê vàng một giấc đời vừa thoáng qua
Tiếng triều như giục lòng ta
Đoạn trường sạch nợ thế là từ đây!

tửu tận tình do tại