Số hãy còn mang nợ má hồng
Lòng dù muốn quyết dễ sao xong
Đã dao tay áo toan liều lĩnh
Trao khoá buồng xuân mặc lận sòng
Thôi hẳn kiếp này chưa dứt được
Chắc chi lời trước nữa mà mong
Giở gương mới biết dành nhân quả
Sống đục sao bằng để thác trong


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.