Lay động tường đông bóng thập thò,
Phù dung một đoá nỡ dầy vò!
Sổ lồng tháo cũi trơn mồm khướu,
Lồng khấu buông cương thẳng cánh cò;
Lừa gái vào khuôn mềm lưỡi thế,
Đẩy người xuống giếng gớm gan cho!
Ba mươi lạng bạc kia là mấy,
Đồi trắng thay đen rõ mặt mo!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929