44.75
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
51 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 11/03/2020 16:28 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Vô Cùng tên thật là Nguyễn Bồng, nguyên quán Thôn Thạch Hãn, xã Hải Trí, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, học sinh Trường Trung học Nguyễn Hoàng, sau nhập ngũ Trường Võ bị Thủ Đức. Sau năm 1975, ông đi học tập cải tạo rồi về làm rẫy. Ông định cư tại Maryland, Hoa Kỳ từ năm 1994.

 

Thơ dịch tác giả khác

Thanh Tâm tài nhân (Trung Quốc)

 1. Bạc mệnh oán
  1
 2. Đề cổ tùng hoạ tránh thi
  1
 3. Hoàng oanh nhi - Kiều vịnh mộc già
  1
 4. Kiều dữ Kim Trọng nhị nhân thệ từ
  1
 5. Kiều đầu thân Tiền Đường giang tiền đề tuyệt mệnh từ
  1
 6. Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 1
  1
 7. Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 2
  1
 8. Kiều lánh tố biệt oán thi kỳ 1
  1
 9. Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề
  1
 10. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 01
  1
 11. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 02
  1
 12. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 03
  1
 13. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 04
  1
 14. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 05
  1
 15. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 06
  1
 16. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 07
  1
 17. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 08
  1
 18. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 09
  1
 19. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 10
  1
 20. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh nhất tuyệt
  1
 21. Kiều xuân du quy lai bách cảm phân thừa đề thất tuyệt thi nhất thủ ký ức
  1
 22. Mã Giám Sinh thí lệnh Kiều đề hoàn phiến vịnh xuân cưu thi
  1
 23. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 01 - Tích đa tài
  2
 24. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 02 - Liên bạc mệnh
  2
 25. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 03 - Bi kỳ lộ
  2
 26. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 04 - Ức cố nhân
  2
 27. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 05 - Niệm nô kiều
  2
 28. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 06 - Ai thanh xuân
  2
 29. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 07 - Ta kiển ngộ
  1
 30. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 08 - Khổ linh lạc
  1
 31. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 09 - Mộng cố viên
  1
 32. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 10 - Khốc tương tư
  1
 33. Sở Khanh hoạ Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề thi
  1
 34. Thập bất hài kỳ 01
  1
 35. Thập bất hài kỳ 02
  1
 36. Thập bất hài kỳ 03
  1
 37. Thập bất hài kỳ 04
  1
 38. Thập bất hài kỳ 05
  1
 39. Thập bất hài kỳ 06
  1
 40. Thập bất hài kỳ 07
  1
 41. Thập bất hài kỳ 08
  1
 42. Thập bất hài kỳ 09
  1
 43. Thập bất hài kỳ 10
  1
 44. Thúc Sinh tặng biệt Thuý Kiều
  1
 45. Thúc Sinh vịnh Kiều nhập dục thi
  1
 46. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 01
  1
 47. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 04
  1
 48. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 05
  1
 49. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 07
  1
 50. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 08
  1
 51. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 09
  1