Những bài thơ, từ trích từ tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân.

 

 1. Bạc mệnh oán
  1
 2. Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 1
  1
 3. Kiều hoạch thụ bì đề điếu Đạm Tiên thi kỳ 2
  1
 4. Kiều xuân du quy lai bách cảm phân thừa đề thất tuyệt thi nhất thủ ký ức
  1
 5. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 01 - Tích đa tài
  2
 6. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 02 - Liên bạc mệnh
  2
 7. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 03 - Bi kỳ lộ
  2
 8. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 04 - Ức cố nhân
  2
 9. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 05 - Niệm nô kiều
  2
 10. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 06 - Ai thanh xuân
  2
 11. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 07 - Ta kiển ngộ
  1
 12. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 08 - Khổ linh lạc
  1
 13. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 09 - Mộng cố viên
  1
 14. Mộng Đạm Tiên đề từ thập thủ kỳ 10 - Khốc tương tư
  1
 15. Đề cổ tùng hoạ tránh thi
  1
 16. Kiều dữ Kim Trọng nhị nhân thệ từ
  1
 17. Mã Giám Sinh thí lệnh Kiều đề hoàn phiến vịnh xuân cưu thi
  1
 18. Kiều lánh tố biệt oán thi kỳ 1
  1
 19. Thập bất hài kỳ 01
  1
 20. Thập bất hài kỳ 02
  1
 21. Thập bất hài kỳ 03
  1
 22. Thập bất hài kỳ 04
  1
 23. Thập bất hài kỳ 05
  1
 24. Thập bất hài kỳ 06
  1
 25. Thập bất hài kỳ 07
  1
 26. Thập bất hài kỳ 08
  1
 27. Thập bất hài kỳ 09
  1
 28. Thập bất hài kỳ 10
  1
 29. Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề
  1
 30. Sở Khanh hoạ Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề thi
  1
 31. Thúc Sinh vịnh Kiều nhập dục thi
  1
 32. Hoàng oanh nhi - Kiều vịnh mộc già
  1
 33. Thúc Sinh tặng biệt Thuý Kiều
  1
 34. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 01
  1
 35. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 02
  1
 36. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 03
  1
 37. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 04
  1
 38. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 05
  1
 39. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 06
  1
 40. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 07
  1
 41. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 08
  1
 42. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 09
  1
 43. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh đề kim tịch thị hà tịch thập thủ kỳ 10
  1
 44. Kiều tiễn biệt Thúc Sinh nhất tuyệt
  1
 45. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 01
  1
 46. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 02
 47. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 03
 48. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 04
  1
 49. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 05
  1
 50. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 06
 51. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 07
  1
 52. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 08
  1
 53. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 09
  1
 54. Tự quân chi xuất hỹ kỳ 10
 55. Kiều đầu thân Tiền Đường giang tiền đề tuyệt mệnh từ
  1