Nguồn: Khối tình con thứ ba, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Tản Đà thư cục tùng thư, in tại Châu Tịnh ấn quán - Vinh, 1932

MỤC LỤC
I. THƠ TÁM CÂU
1. Vịnh bức địa đồ rách (quê Sơn Tây) 2. Sông cái, chiếc thuyền nan (Hàng Lọng) 3. Sơ thu hoài cảm (Hàng Lọng) 4. Nhớ các bạn độc giả của An Nam tạp chí (Mac Mahon Saigon) 5. Mậu Thìn xuân cảm (Xóm Gà Gia Định) 6. Saigon tới Nha Trang hữu cảm 7. Chiếc tầu An Nam (Nam Định) 8. Hủ nho lo mùa đông (Nam Định) 9. Nhớ ông Thù Nguyên 10. Nhớ ông Trần Quì (trước Hữu Thanh)

II. THƠ CA CÂU NGẮN
11. Từ chủ bút Hữu Thanh lưu đề 12. Quê nhà chơi mát cảm hứng (trước Hữu Thanh) 13. Khách giang hồ (trước Hữu Thanh) 14. Mưa thu đất khách (Đốc tín Phủ Lý - trước Hữu Thanh) 15. Con cuốc cùng con chão chuộc (trước Hữu Thanh) 16. Phong dao Bờ Hồ (3 bài - Hữu…

 

I - Thơ tám câu

II - Thơ ca câu ngắn

III - Các bài hát

IV - Thơ và lục bát trường thiên

V - Lục bát có lời văn xuôi dẫn ở trên