(Trước Hữu Thanh)

Mưỡu:
Say sưa nghĩ cũng hư đời!
Hư thời hư vậy, say thời cứ say!
Đất say, đất cũng lăn quay,
Giời say, mặt cũng đỏ gay, ai cười.

Nói:
Say chẳng biết phen nầy là mấy!
Nhìn non xanh chẳng thấy, lại là say.
Quái say sao say mãi thế nầy?
Say suốt cả đêm ngày như bất tỉnh.
Thê ngôn tuý tửu chân vô ích,
Ngã dục tiêu sầu thả tự do.

Việc trần ai ai tỉnh ai lo,
Say tuý lý bất lo mà bất kể.
Giời đất nhỉ, cái say là sướng thế!
Vợ can chồng, ai dễ đã chừa ngay.
Muốn say, lại cứ mà say!


Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962