trong bài thơ có một số câu bị thiếu, có ai biết thì đính chính giùm nhé.

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Tiền đình tạc dạ nhất chi mai