Bức RƯ đồ nhem xấu vẫn còn nguyên
DƯ mới đúng chính tả.

Tùy ngộ nhi an, tùy tâm sở dục, tùy cơ ứng biến.
//
随遇而安, 随心所欲, 随机应变。