Bức RƯ đồ nhem xấu vẫn còn nguyên
DƯ mới đúng chính tả.