(Tặng An Nam tạp chí
Mac Mahon, Saigon)


Nhớ ai, chẳng nhớ những là ai
Mây nước xa trông luống ngậm ngùi
“Tạp chí” mươi kỳ duyên đã nhạt
“An Nam” hai chữ mực hồ phai
Ba thu ngày tháng la đà uổng
Bốn bể âm thư vắng vẻ hoài
Bóng lặn tà dương, giời sẩm tối
Ếch kêu đầy phố tiếng xe hơi!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]